Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (które mają na celu się sformalizować) z terenu woj. lubelskiego, do prowadzonego przez nas  projektu "Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim"

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • Kompleksowe indywidualne doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie;
 • Opracowanie strategii fundrisingowych (tylko dla 14 NGO);
 • Wsparcie merytoryczne i finansowe na przeprowadzenie 6 kampanii fundraisingowych w latach 2022-2024
 • Szkolenia z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania i motywacji, wystąpień publicznych;
 • Spotkania animacyjne w NGO;
 • 2 wizyty studyjne (w 2023 i 2024 roku)
 • Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (3 edycje – tylko dla NGO które zaznaczyły „opracowanie strategii fundrisingowych”) – w każdym roku planujemy min. 3 granty po 1000zł na działania z zakresu działań fundrisingowych;
 • Konferencje: inaugurująca (2022r.) oraz podsumowująca projekt (2024r.).

Wsparcie w ramach projektu będą mogły otrzymać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywni mieszkańcy województwa lubelskiego.

Aby otrzymać wybrane wsparcie w ramach projektu, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, na podstawie którego osoba zgłaszająca zostanie zakwalifikowana do poszczególnych działń projektowych i otrzyma szczegółowe informacje na temat miesc, terminów i innych szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w projekcie. Formularz należy wysłać na nasz adres (ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj) lub mail (flzb@lbl.pl). Ponieważ  mamy ograniczoną ilość miejsc dlatego decyduje data wpływu zgłoszenia.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2022r. – 31.12.2024r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich
działających na terenie województwa lubelskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.


Konferencja inagurująca projekt (11/06/2022)

KONFERENCJA odbyła się 11 czerwca w godzinach 9:00 - 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiejskiej Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj. KONFERENCJA była podzielona na część wspólną i warsztatową w grupach.W konferencji wzięło udział 40 uczestników - serdecznie dziękujęmy za czynny udział i wytrzyanie do końca konferencji.

Konferencją prowadził - Maciej Mulawa (koordynator projektu).


Doradztwo indywidualne (01/03/2022 - 31/12/2023)

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych:

1. Doradca ds. organizacji pozarządowych - Maciej Mulawa, flzb@lbl.pl, tel.: 606 925 977 z zakresem następujących usług:
- Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego
oraz przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, Starostwo);
- Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych;
- Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.);
- Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów.
Relacja 2023

2. Doradca ds. wolontariackich, prawnych i obywatelskich - Maciej Mulawa, flzb@lbl.pl, tel.: 606 925 977 z zakresem następujących usług:
- Udzielanie informacji i porad w konkretnej sprawie;
- Udzielanie pomocy w formułowaniu pism, umów i innych dokumentów
- Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej
specjalistycznej pomocy niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa;
- Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość
swoich praw i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do szeroko rozumianej samoorganizacji.


3. Doradca księgowy i podatkowy - Irena Gadaj, irena@lbl.pl, tel.:  510 733 001 z zakresem następujących usług:
- Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia organizacji pozarządowej;
- Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób
fizycznych;
- Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych;
- Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych;
- Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku

 


Szkolenia 2023r.

1. Pierwsze szkolenie 25-26 luty 2023r. (odbyło się w siedzibie GOK w Księżpolu). Tematem szkolenia było przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych w NGO. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. W szkoleniu wzięło udział 18 osób. Szkolenie obejmowało:

- Misja organizacji a dotacje
- Proces aplikacyjny
- Metoda projektowa
- Budżet projektu
- Wniosek projektowy jako fascynująca opowieść. Więcej na...

2. Drugie szkolenie 18-19 marca 2023r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem były Wystąpienia publiczne w NGO. Szkolenie prowadziła Gabriela Figura. W szkoleniu wzięło udział 18 osób. Szkolenie obejmowało nauczenie beneficjentów:
- Jak rozpoczynać przemówienie, budować napięcie i kończyć wystąpienie
- Jak tworzyć strukturę wystąpienia/ prezentacji, z której korzystają najwięksi mówcy na świecie.
- Zrobić na ludziach wrażenie, by przykuć ich uwagę
- Budować prezentację w Power Point, aby była zapamiętana przez słuchaczy i jednocześnie tobie ułatwiała jej wygłoszenie.
- Posługiwać się spójną mową ciała.
- Jakich gestów używać, by wyglądać swobodnie i wiarygodnie.
- Zarządzać przestrzenią na scenie – flipchart, laptop, rzutnik, etc.
- Angażować publiczność, by zapalać ich do działania.
- Panować nad emocjami, koncentrować się i dodawać sobie odwagi tuż przed wejściem „na scenę” – metody stosowane przez wybitnych aktorów.
- Radzić sobie z tremą podczas występowania przed publicznością w sytuacji kryzysowej.
- Sprostać trudnym pytaniom lub aluzjom z sali
- Wzbudzać sympatię i autorytet wśród odbiorców.
- Wpłynąć na ludzi tak, by wywołać zmianę w ich życiu prywatnym i biznesowym;
- Generować sprzedaż poprzez internetowe filmy video, przemówienia ze sceny. Więcej na...

3. Trzecie szkolenie 3-4 czerwca 2023r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem był Fundrising „Jak pozyskać fundusze na działalność organizacji pozarządowej?”. Szkolenie prowadziła Irena Gadaj i Emilia Żuber. Szkolenie obejmowało: Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji. Więcej na...

4. Czwarte szkolenie 27-28 września 2023r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem było Zarządzanie i motywowanie zespołu. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. Szkolenie obejmowało:
- Rolę Zarządu w zarządzaniu NGO
- Style zarządzania, wpływ na zespół, wolontariuszy, członków
- Delegowanie zadań i odpowiedzialności
- Informacja zwrotna – ocena i korygowanie
- Motywowanie wolontariuszy i członków
- System motywacyjny a system premiowy
- Trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność
- Rozwiązywanie konfliktów w zespole Więcej na...

5. Piąte szkolenie 14-15 listopada 2023r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem szkolenia księgowość i finanse było "Finansowanie działań organizacji pozarządowych, rozliczenia i księgowość". Szkolenie prowadził Maciej Mulawa.  Szkolenie miało na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, specyfiki ich rachunkowości oraz opodatkowania. Uczestnicy poznali wszelkie aspekty niezbędne do założenia, funkcjonowania oraz rozliczania takiej organizacji, a także przykłady najczęściej popełnianych w tym względzie błędów i stwierdzanych nieprawidłowości. Szkolenie było nastawione na typowo praktyczny aspekt funkcjonowania NGO, czyli przekazanie wszystkich typowych i nietypowych sytuacji, które występują w takich organizacjach lub sprawiają najwięcej kłopotów interpretacyjnych. Prawo, rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych zostały przekazane w jasny, spójny, logiczny i możliwie najbardziej praktyczny sposób.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie wiedzy o podstawach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych
- zdobycie podstawowej wiedzy o aspektach formalno-prawnych funkcjonowania takich organizacji
- zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji
- zdobycie praktycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach organizacji rachunkowości w NGO
- zapoznanie się z typowymi i szczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w organizacjach NGO
- zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sprawozdań finansowych w NGO
- zapoznanie się ze specyfiką podatku VAT w organizacjach pozarządowych
- zapoznanie się ze specyfiką podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
- zapoznanie się z opodatkowaniem PIT i oskładkowaniem ZUS w organizacjach pozarządowych Więcej na...

6. Szóste i ostatnie w tym roku szkolenie 25-26 listopada 2023r. (odbyło się w restauracji sitarska w Biłgoraju). Tematem było Prawo w ngo. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. Szkolenie obejmowało:
- Ramy prawne funkcjonowania NGO.
- Działalność statutowa -rodzaje, charakterystyka, zakres, dostosowanie rachunkowości.
- Dokumentacja w NGO a ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach, fundacjach
- Ustawa o pożytku publicznym a inne ważne ustawy
- Sprawozdawczość
- KRS
Przewidujemy również modyfikację założonych tematów w przypadku gdy beneficjenci w procesie ewaluacji złożą zapotrzebowanie na inne tematy np:
- Szczególne przypadki działalności gospodarczej i sytuacje wywołujące obowiązek jej założenia.
- Zwolnienia z pdop - możliwości, warunki, specyfika CIT8.
- Specyficzne możliwości NGO w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego.
- „Case piekarza”, możliwości zwolnienia dostawców niektórych NGO z VAT należnego i jego warunki. Więcej na...


Szkolenia 2022r.

1. Pierwsze szkolenie 3-4 września 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB w Biłgoraju ul. 3 Maja 47/17). Z uwagi, na to że pojawiają się już nowe konkursy dotacyjne, tematem było przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych w NGO. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. Szkolenie obejmowało:
- Misja organizacji a dotacje
- Proces aplikacyjny
- Metoda projektowa
- Budżet projektu
- Wniosek projektowy jako fascynująca opowieść

2. Drugie szkolenie 10-11 września 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem było Zarządzanie i motywowanie zespołu. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. Szkolenie obejmowało:
- Rolę Zarządu w zarządzaniu NGO
- Style zarządzania, wpływ na zespół, wolontariuszy, członków
- Delegowanie zadań i odpowiedzialności
- Informacja zwrotna – ocena i korygowanie
- Motywowanie wolontariuszy i członków
- System motywacyjny a system premiowy
- Trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność
- Rozwiązywanie konfliktów w zespole

3. Trzecie Szkolenie 8-9 października 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem było Prawo w ngo. Szkolenie prowadził Maciej Mulawa. Szkolenie obejmowało: Szkolenie obejmie:
- Ramy prawne funkcjonowania NGO.
- Działalność statutowa -rodzaje, charakterystyka, zakres, dostosowanie rachunkowości.
- Dokumentacja w NGO a ustawy
- Prawo o stowarzyszeniach, fundacjach
- Ustawa o pożytku publicznym a inne ważne ustawy
- Sprawozdawczość
- KRS
Przewidujemy również modyfikację założonych tematów w przypadku gdy beneficjenci w procesie ewaluacji złożą zapotrzebowanie na inne tematy np:
- Szczególne przypadki działalności gospodarczej i sytuacje wywołujące obowiązek jej założenia.
- Zwolnienia z pdop - możliwości, warunki, specyfika CIT8.
- Specyficzne możliwości NGO w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego.
- „Case piekarza”, możliwości zwolnienia dostawców niektórych NGO z VAT należnego i jego warunki.

4. Czwarte szkolenie 20-21 października 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem był Fundrising. Szkolenie prowadziła Irena Gadaj. Szkolenie obejmowało: Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.

5. Piąte szkolenie 12-13 listopada 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem były Wystąpienia publiczne w NGO. Szkolenie prowadziła Iwona Dubińska. Szkolenie obejmowało nauczenie beneficjentów:
- Jak rozpoczynać przemówienie, budować napięcie i kończyć wystąpienie
- Jak tworzyć strukturę wystąpienia/ prezentacji, z której korzystają najwięksi mówcy na świecie.
- Zrobić na ludziach wrażenie, by przykuć ich uwagę
- Budować prezentację w Power Point, aby była zapamiętana przez słuchaczy i jednocześnie tobie ułatwiała jej wygłoszenie.
- Posługiwać się spójną mową ciała.
- Jakich gestów używać, by wyglądać swobodnie i wiarygodnie.
- Zarządzać przestrzenią na scenie – flipchart, laptop, rzutnik, etc.
- Angażować publiczność, by zapalać ich do działania.
- Panować nad emocjami, koncentrować się i dodawać sobie odwagi tuż przed wejściem „na scenę” – metody stosowane przez wybitnych aktorów.
- Radzić sobie z tremą podczas występowania przed publicznością w sytuacji kryzysowej.
- Sprostać trudnym pytaniom lub aluzjom z sali
- Wzbudzać sympatię i autorytet wśród odbiorców.
- Wpłynąć na ludzi tak, by wywołać zmianę w ich życiu prywatnym i biznesowym;
- Generować sprzedaż poprzez internetowe filmy video, przemówienia ze sceny.

6. Szóste szkolenie 28-29 listopada 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem szkolenia księgowość i finanse było "Finansowanie działań organizacji pozarządowych, rozliczenia i księgowość". Szkolenie prowadziła Irena Gadaj.  Szkolenie miało na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, specyfiki ich rachunkowości oraz opodatkowania. Uczestnicy poznali wszelkie aspekty niezbędne do założenia, funkcjonowania oraz rozliczania takiej organizacji, a także przykłady najczęściej popełnianych w tym względzie błędów i stwierdzanych nieprawidłowości. Szkolenie było nastawione na typowo praktyczny aspekt funkcjonowania NGO, czyli przekazanie wszystkich typowych i nietypowych sytuacji, które występują w takich organizacjach lub sprawiają najwięcej kłopotów interpretacyjnych. Prawo, rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych zostały przekazane w jasny, spójny, logiczny i możliwie najbardziej praktyczny sposób.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie wiedzy o podstawach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych
- zdobycie podstawowej wiedzy o aspektach formalno-prawnych funkcjonowania takich organizacji
- zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji
- zdobycie praktycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach organizacji rachunkowości w NGO
- zapoznanie się z typowymi i szczególnymi zdarzeniami gospodarczymi w organizacjach NGO
- zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sprawozdań finansowych w NGO
- zapoznanie się ze specyfiką podatku VAT w organizacjach pozarządowych
- zapoznanie się ze specyfiką podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
- zapoznanie się z opodatkowaniem PIT i oskładkowaniem ZUS w organizacjach pozarządowych


Spotkania animacyjne w NGO (01/08/2022 - 31/10/2024)

Informujemy, że obecnie można zapisać się na warsztaty w latach 2023 i 2024.

- W roku 2023 roku zaplanowane 5 warsztatów zostały zrealizowane - Zobacz PODSUMOWANIE

- W roku 2022 roku zaplanowane 5 warsztatów zostały zrealizowane - Zobacz PODSUMOWANIE

Ogłaszamy nabór ciągły na warsztaty animacyjne w ramach niniejszego projektu. Przygotowaliśmy dla Państwa 15 warsztatów animacyjnych (po 5 w każdym roku projektowym 2022-2024). Warsztaty będą
uzupełnieniem szkoleń o aspekty praktyczne włączające całą specyfikacje danej organizacji oraz lokalnego środowiska w którym ona działa. Aby zgłosić chęć zorganizowania swojego warsztatu należy wysłać mail zgoszeniowy na adres animatora (Irena Gadaj) irena@lbl.pl z następującymi danymi:
- metryczka organizacji,
- krótkie uzasadnienie potrzeby zorganizowania warszatów,
- osoba kontaktowa.


Animacje będą dotyczyć tematyki wybranej przez beneficjenta w tym tematów ze szkoleń oraz budowania konkretnego dobra wspólnego tj.:
- diagnozowanie problemów;
- myślenie projektowe;
- poszukiwanie, identyfikacja i budowanie dobra wspólnego;
- budowanie partnerstwa;
- planowanie rozwoju i źródła finansowania działalności op.
W przypadku gdy obostrzenia covidowe będą obowiązywać warsztaty odbędą się w formie hybrydowej tzn. Szkoleniowiec będzie prowadził warsztaty on-line natomiast grupa będzie razem przed drugim komputerem.

 


Przeprowadzenie 6 kampani fundrisingowych (01/11/2022 - 31/12/2024r.)

1. Zobacz relację z pierwszej kamapnii Fundrisingowej Giving Circle w 2022r.

2. Zobacz relację z drugiej kamapnii Fundrisingowej Zbiórka mikołajkowa w 2022r.

3. Zobacz relację z trzeciej kamapnii Fundrisingowej Giving Circle w 2023r.

Dwa warsztaty w ramach Gving Circle 4-5 listopada 2023r. - relacja

4. Zobacz relację z czwartej kamapnii Fundrisingowej Zbiórka mikołajkowa w 2023r.

W ramach tego działania przeprowadzimy 6 kampanii fundrasingowych (po dwie kampanie w każdym roku projektowym). W ramach tego działania zorganizujemy warsztaty dla beneficjentów którzy będą chcieli się zaangażować w kampanie i nabyć nowe umiejętności i środki na ich działalność. Każdą kampanię poprzedzą dwa warsztaty (12 warsztatów) w ramach których przygotujemy plan kampanii, osoby odpowiedzialne i przeszkolimy uczestników z następujących tematów:
- ABC prawa dla fundraisera
- Marketing fundraisingowy
- Promocja i komunikacjadla fundraiserów i fundraiserek
- Podstawy komunikacji fundraisingowej w internecie
- Planowanie kampanii fundraisingowej (Elementy planu kampanii. Przykłady kampanii, które się udały i które się nie udały. Dlaczego? Opracowanie
planu kampanii krokpo kroku. Komunikacja w kampanii. Jak stworzyć dobry apel o wsparcie? Na co zwrócić uwagę, opracowując budżet i harmonogram?)
Każda kampania będzie skierowana do około 3 organizacji (3ngo x 6 kampani = 18 ngo)

Zalecamy aby kampania zawierała element zbiórki publicznej lub narzędzie Giving Circle.

Nabór do działania jest ciągły i otwarty. Wystarczy przesać maila (flzb@lbl.pl) lub osobiscie zgłosić się do Fundacji FLZB (ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj).

 


Konkurs Dobre praktyki z zakresu fundraisingu (01/03/2022 - 31/12/2024)

- Ogłoszenie konkursu w 2023 roku

- Wyniki konkursu w 2023 roku

 

- Ogłoszenie konkursu w 2022 roku

- Wyniki konkursu w 2022 roku
 

W celu zachęcenia organizacji do działań fundraisingowych, zorganizujemy trzy konkursy na dobre praktyki z zakresu fundraisingu (w każdym roku kalendarzowym realizacji niniejszego projektu). Konkurs będzie służył wypromowaniu ciekawych lokalnych praktyk fundraisingowych które będą opisane i opublikowane na stronie wnioskodawcy, tak aby i inne organizacje mogły korzystać z tych praktyk.
Planujemy przyznanie w sumie 9 nagród po 1000zł (po 3 nagrody w każdym konkursie) przekazanych w formie umowy do wykorzystania na działania nagrodzonej organizacji w okresie realizacji niniejszego projekt

W ramach konkursu powołamy komisję konkursową która przygotuje dokumentację konkursową (regulamin, wniosek...) oraz przeprowadzi konkurs.
Konkurs będzie ma charakter otwarty ale będzie premiował uczestników niniejszego projektu. Dobre praktyki będą musiały dotyczyć organizacji młodych które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne działania fundraisingowe. W trakcie oceny komisja weźmie pod uwagę innowacyjność praktyki, działania oraz efekt finansowy i pozafinansowy dla danej organizacji.

 


Strategie fundrisingowe dla 14 NGO (2023 - 2024r.)

W ramach tego działania mentor przygotuje w sumie 14 strategii fundrisingowych dla 14 organizacji (7 w 2023 roku i 7 w 2024 roku). Najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB) otrzymają wsparcie mentorów w opracowaniu i wdrożeniu strategii fundraisingowych.
Wsparcie mentorów nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie przygotowania strategii ale całe pięć etapów wdrożenia fundraisingu tj.:
- Audyt i dokumenty do przygotowania strategii i biznes planu
- Przygotowanie strategii na 3 lata
- Przygotowanie biznes planu na 12 miesięcy
- Realizacja pierwszego biznes planu fundraisingowego
- Ewaluacja po 12 miesiącach wdrożenia

Nabór na wsparcie w opracowaniu tych strategii jest ciągły i  otwarty. Wystarczy przesać maila (flzb@lbl.pl) lub osobiscie zgłosić się do Fundacji FLZB (ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj). 

- Realizacja 7 strategii - ROK 2023


Wizyty studyjne (2023 - 2024)

W ramach projektu zorganizujemy dla beneficjentów projektu dwie trzydniowe wizyty studyjne (jedna w 2023 roku, druga w 2024 roku). Szczegółowy plan wizyt będzie opracowany na podstawie danych z ewaluacji projektowej oraz w oparciu o ankiety w których beneficjenci będą mieli możliwość wybrania planu wizyty tj:
- zakres tematyczny warsztatów i spotkań planowanych podczas wizyty
- wybór organizacji pozarządowych planowanych do wizyty
- inne jak miejsca, daty itd.
Przedstawimy naszym beneficjentom kilka propozycji do wyboru tak aby elastycznie dopasować się do ich potrzeb. Jedna wizyta będzie dla około 25 beneficjentów projektu (dwie wizyty dla 50 osób). Wyjazd służyć ma przede wszystkim poznaniu działań doświadczonych organizacji, wymianie doświadczeń, zdobyciu wiedzy o programach dotacyjnych. Wizyta ma na celu również zdobycia nowych doświadczeń i zastrzyku wiedzy. Możliwość spotkania i rozmowy z liderami sektora obywatelskiego zdecydowanie będą motywowały beneficjentów do pracy i jeszcze aktywniejszego działania na swoim podwórku. Wizyta będzie również dobrym elementem nawiązywania nowych partnerstw, przyjaźni i współpracy między organizacjami z woj. lubelskiego.

Nabór na wizyty jest ciągły i  otwarty. Wystarczy przesać maila (flzb@lbl.pl) lub osobiscie zgłosić się do Fundacji FLZB (ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj). 

WIZTA STUDYJNA 2023: ogłoszenie www 1, ogłoszenie FB 2, Relacja z wizyty.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywtelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim

Pliki do pobrania

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners