Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (które mają na celu się sformalizować) z terenu woj. lubelskiego, do prowadzonego przez nas  projektu "Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim"

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • Kompleksowe indywidualne doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie;
 • Opracowanie strategii fundrisingowych (tylko dla 14 NGO w tym wsparcie merytoryczne i finansowe na przeprowadzenie 6 kampanii fundraisingowych w latach 2022-2024);
 • z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania i motywacji, wystąpień publicznych;
 • Spotkania animacyjne w NGO;
 • 2 wizyty studyjne (w 2023 i 2024 roku)
 • Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (3 edycje – tylko dla NGO które zaznaczyły „opracowanie strategii fundrisingowych”) – w każdym roku planujemy min. 3 granty po 1000zł na działania z zakresu działań fundrisingowych;
 • Konferencje: inaugurująca (2022r.) oraz podsumowująca projekt (2024r.).

Wsparcie w ramach projektu będą mogły otrzymać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywni mieszkańcy województwa lubelskiego.

Aby otrzymać wybrane wsparcie w ramach projektu, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, na podstawie którego osoba zgłaszająca zostanie zakwalifikowana do poszczególnych działń projektowych i otrzyma szczegółowe informacje na temat miesc, terminów i innych szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w projekcie. Formularz należy wysłać na nasz adres (ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj) lub mail (flzb@lbl.pl). Ponieważ  mamy ograniczoną ilość miejsc dlatego decyduje data wpływu zgłoszenia.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2022r. – 31.12.2024r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich
działających na terenie województwa lubelskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.


Doradztwo indywidualne

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych:

1. Doradca ds. organizacji pozarządowych - Maciej Mulawa, flzb@lbl.pl, tel.: 606 925 977 z zakresem następujących usług:
- Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego
oraz przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, Starostwo);
- Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych;
- Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.);
- Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów.


2. Doradca ds. wolontariackich, prawnych i obywatelskich - Iwona Dubińska, flzb@lbl.pl, tel.: 572 603 592 z zakresem następujących usług:
- Udzielanie informacji i porad w konkretnej sprawie;
- Udzielanie pomocy w formułowaniu pism, umów i innych dokumentów
- Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej
specjalistycznej pomocy niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa;
- Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość
swoich praw i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do szeroko rozumianej samoorganizacji.


3. Doradca księgowy i podatkowy - Irena Gadaj, irena@lbl.pl, tel.:  510 733 001 z zakresem następujących usług:
- Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia organizacji pozarządowej;
- Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób
fizycznych;
- Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych;
- Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych;
- Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku

 


Szkolenia

Pierwsze szkolenie 3-4 września 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB w Biłgoraju ul. 3 Maja 47/17 o godzinie 12.00). Z uwagi, na to że pojawiają się już nowe konkursy dotacyjne, tematem było przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych w NGO. Szkolenie obejmowało:
- Misja organizacji a dotacje
- Proces aplikacyjny
- Metoda projektowa
- Budżet projektu
- Wniosek projektowy jako fascynująca opowieść

Drugie szkolenie 10-11 września 2022r. (odbyło się w siedzibie Fundacji FLZB). Tematem było Zarządzanie i motywowanie zespołu. Szkolenie obejmowało:
- Rolę Zarządu w zarządzaniu NGO
- Style zarządzania, wpływ na zespół, wolontariuszy, członków
- Delegowanie zadań i odpowiedzialności
- Informacja zwrotna – ocena i korygowanie
- Motywowanie wolontariuszy i członków
- System motywacyjny a system premiowy
- Trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność
- Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 

 


 

Spotkania animacyjne w NGO

Ogłaszamy nabór ciągły na warsztaty animacyjne w ramach niniejszego projektu. Przygotowaliśmy dla Państwa 15 warsztatów animacyjnych (po 5 w każdym roku projektowym 2022-2024). Warsztaty będą
uzupełnieniem szkoleń o aspekty praktyczne włączające całą specyfikacje danej organizacji oraz lokalnego środowiska w którym ona działa. Aby zgłosić chęć zorganizowania swojego warsztatu należy wysłać mail zgoszeniowy na adres animatora (Irena Gadaj) irena@lbl.pl z następującymi danymi:
- metryczka organizacji,
- krótkie uzasadnienie potrzeby zorganizowania warszatów,
- osoba kontaktowa.


Animacje będą dotyczyć tematyki wybranej przez beneficjenta w tym tematów ze szkoleń oraz budowania konkretnego dobra wspólnego tj.:
- diagnozowanie problemów;
- myślenie projektowe;
- poszukiwanie, identyfikacja i budowanie dobra wspólnego;
- budowanie partnerstwa;
- planowanie rozwoju i źródła finansowania działalności op.
W przypadku gdy obostrzenia covidowe będą obowiązywać warsztaty odbędą się w formie hybrydowej tzn. Szkoleniowiec będzie prowadził warsztaty on-line natomiast grupa będzie razem przed drugim komputerem.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim
 • Zmiana systemowa NGO w woj. lubelskim

Pliki do pobrania

©2022 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners