Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Statut

 STATUT FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

 

Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:

•    pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,

•    wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,

•    inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 26 kwietnia 1999, repertorium A Nr 2500/1999 w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Biłgoraju przy ulicy Kościuszki nr 65 przed notariuszem Zygmuntem Krysiakiem.

przez osoby fizyczne: Irena Gadaj, Stefan Grodzki, Zdzisław Jargieło, Andrzej Kłosiński, Tadeusz Kuźmiński, Izabela i Aleksander Łukasz, Andrzej Miazga, Benedykt Miszkin, Helena i Stefan Oleszczak, Henryk Oziębło, Janusz Solski, Jan Szulc, Stefan Szmidt, Andrzej Turczański, Zofia Wach, Henryk Wujec, Zbigniew i Wiesława Zalewa.

oraz osoby prawne: Miasto Biłgoraj, Miasto i Gmina Zwierzyniec, Ambra S. A. Z siedzibą w Woli Dużej, Zakłady Dziewiarskie Mewa S. A. Z siedzibą w Biłgoraju, Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze S. A. Z siedzibą w Markowiczach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Resbud S. A. Z siedzibą w Rzeszowie.

§ 2

1.     Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku z późniejszymi zmianami oraz postanowienia niniejszego statutu.

2.    Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Biłgoraj.

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

§ 6

1.    Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2.    Fundacja posiada prawo powoływania zakładów w kraju i za granicą.

3.    Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8

1.    Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.

2.    Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny jednorazowej w kwocie, co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej. Osoby te na własne życzenie mają prawo stać się członkami Rady Fundacji.

3.    Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie:

1.    Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2.    Kultury, sportu i turystyki.

3.    Ochrony środowiska.

4.    Programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.

5.    Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele przez zadania w zakresie:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)    działalności charytatywnej;
4)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)    działalności na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
7)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12)    działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14)     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15)    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18)    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19)    turystyki i krajoznawstwa;
20)    porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21)    obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23)    ratownictwa i ochrony ludności;
24)    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25)    upowszechniania i ochrony praw konsumentow;
26)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27)    promocji i organizacji wolontariatu;
28)    pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29)    działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30)    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31)    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32)    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33)    działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi:

1.    Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 156100 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto) złotych.

2.    Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą m.in. z:

1.    darowizn, spadków i zapisów,

2.    dotacji i subwencji,

3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5.    odpisów 1% należnego podatku,

6.    inwestycji finansowych.

§ 15

1.    Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.    Dochody wymienione w § 14 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, z zastrzeżeniem § 15 pkt 3.

3.    Darczyńca może wskazać cel na jaki przeznacza przekazane Fundacji środki w granicach określonych niniejszym statutem.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

A. Rada Fundacji.

B. Zarząd Fundacji.

A. Rada Fundacji

§ 18

1.    Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym od Zarządu. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 osób.

2.    Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji. 

Członek Rady Fundacji nie może być Członkiem Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.    Pierwszą Radę Fundacji powołali Fundatorzy w następującym składzie: Tadeusz Ferens, Wiesław Fik, Irena Gadaj, Stefan Grodzki, Zdzisław Jargieło, Józef Kiszka, Urban Kolman, Tadeusz Kuźmiński, Izabela Łukasz, Andrzej Miazga, Helena Oleszczak, Henryk Oziębło, Janusz Palikot, Janusz Solski, Stefan Szmidt, Jan Szulc, Emil Szczepański, Andrzej Turczański, Zofia Wach, Wiesława Zalewa. Uzupełnień i zmian w składzie Rady w trakcie kadencji dokonuje ona sama.

4.    Kadencja w Radzie Fundacji trwa trzy lata.

5.    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

6.    Osoby prawne będące członkami Rady Fundacji działają przez swoich przedstawicieli.

7.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji z członkostwa, lub odwołania przed upływem kadencji.

8.    6 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowa Rada Fundacji wybiera nowy skład.

9.    Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów.

§ 19

Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 20

1.    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.    Rada Fundacji może powoływać komisje.

3.    W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 21

1.    Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Zastępcy.

2.    Uchwały w sprawie zmian w statucie, zmian w składzie Rady Fundacji, zmian w regulaminach Rady i Zarządu Fundacji zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1.    Dokonywanie zmian w statucie.

2.    Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.

3.    Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.

4.    Planowanie efektywnych działań.

5.    Zapewnianie dopływu odpowiednich środków finansowych.

6.    Określanie i nadzorowanie programów i działań Fundacji.

7.    Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji.

8.    Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, przystąpieniu do spółek i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.

B. Zarząd Fundacji

§ 23

1.    Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

2.    Pierwszy Zarząd Fundacji został powołany przez Fundatorów w następującym składzie: Prezes: Andrzej Kłosiński, Członkowie Zarządu: Benedykt Miszkin, Stefan Oleszczak, Władysław Saciuk, Zbigniew Zając. Kolejne Zarządy Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3.    Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Do Zarządu Fundacji nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Fundacji wygasa.

4.    Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa cztery lata.

5.    Pracami Zarządu kieruje Prezes.

6.    Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:

1.    Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.

2.    Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

3.    Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

4.    Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji.

5.    Prowadzenie księgi fundatorów.

6.    Tworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.

§ 24 a

Zabrania się Zarządowi:

1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.    Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.    Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

 

V. ZMIANY STATUTU

§ 26

1.    Zmiana statutu Fundacji nie może zmieniać jej celu.

2.    Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1.    Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.    Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3.    Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów.

§ 28

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się majątku.

2.    Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.

3.    Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy większości ¾ głosów osób obecnych.

4.    Pozostały po likwidacji majątek Fundacji przeznaczony będzie na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, działających na terenie Ziemi Biłgorajskiej i obszarach do niej przyległych. Zarząd przedstawi Sądowi wniosek o przeznaczenie powyższych środków majątkowych na ten cel.

 

Statut zatwierdzony uchwałą Rady Fundacji nr XI/3/2015 dnia 6 października 2015 roku.

Pliki do pobrania

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners