Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.flzb.lbl.pl

Data publikacji strony internetowej 25.02.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 23.09.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich autorem jest inny podmiot / organizacja,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 23.09.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Mulawa, e-mail: flzb@lbl.pl. Kontaktować można także dzwoniąc na numer telefonu 606 925 977.Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony ulicy 3-go maja. Do wejścia prowadzi podjazd. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe otwierane ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek ma 4 kondygnacje. Budynek posiada windę. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Wyróżniono również początek i koniec wszystkich biegów schodowych. W biurze jest jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie są stosowane pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wewnątrz budynku jest oznaczenie kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane i bezpłatne (ul. ks. Samoleja).

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj
- wysłanie e-maila na adres: flzb@lbl.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 606 925 977

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners