Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Odliczanie darowizn

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (KRS 0000082324) od 22 kwietnia 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Odliczanie darowizn

Darowizny na cele społecznie użyteczne.
Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Obowiązująca regulacja ogranicza zakres działalności społecznie użytecznej, której dofinansowanie wiązać się będzie z określonymi korzyściami podatkowymi dla darczyńcy. Nie każda bowiem darowizna na cele społecznie użyteczne będzie podlegać odliczeniu. Muszą to być cele enumeratywnie wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np.:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Darowizny od osób prawnych.

Limit
Podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych w danym roku podatkowym darowizn na cele użyteczności publicznej na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu osiągniętego przez podatnika. Jednocześnie łączna kwota wszystkich darowizn podlegających odliczeniu na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie może przekroczyć wartości odpowiadającej 10 % dochodu.

Dokumentowanie darowizny
Podatnik obniżając dochód do opodatkowania w związku z darowiznami dokonanymi na wskazane w ustawie cele obowiązany jest udowodnić fakt dokonania darowizny, jej tytuł i kwotę. Odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegały wyłącznie darowizny, które zostaną udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Obowiązki informacyjne
Poczynając od 1 stycznia 2005 r. na podatników, będących beneficjentami darowizn oraz będących darczyńcami odliczającymi od dochodu wartości dokonanych darowizn, nałożono obowiązki informacyjne określone w art. 18 ust. 1e-1i u.p.d.o.p. Podatnicy będący darczyńcami korzystając z możliwości ich odliczenia w składanym przez siebie zeznaniu rocznym muszą wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia od dochodu. Jednocześnie zobowiązani są również do zidentyfikowania obdarowanego poprzez ujawnienie co najmniej jego nazwy, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Podstawa prawna:
art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Darowizny od osób fizycznych.

Limit
Odliczenia dokonuje się w wysokości dokonanej darowizny. Darowizny odliczane są w ramach przysługujących limitów. Odliczona kwota nie może być większa niż 6 % rocznego dochodu podatnika. W razie zbiegu darowizn z różnych tytułów odliczeniu podlegają tylko kwoty wydatków do łącznej wysokości 6 % dochodu osoby fizycznej.

Dokumentowanie darowizny
Podatnicy korzystający z odliczenia od dochodu darowizn są zobowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Wysokość wydatków, które podatnicy chcą odliczyć w zeznaniu rocznym, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizn odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Podstawa prawna:
art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

1 % podatku

Obok przekazania darowizn możliwe jest też (od 01.01.2004) przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ma ono jednak inny charakter niż darowizna.

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners