Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Ekologiczny

REGULAMIN FUNDUSZU EKOLOGICZNEGO

W ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy się wydzielony, celowy Fundusz Ekologiczny. Kapitał założycielski Funduszu w kwocie 5000 zł został sfinansowany z darowizn osób fizycznych i prawnych.

§ 1

Misja i cele Funduszu

Uznając prawo każdej osoby ludzkiej do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Fundusz Ekologiczny wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka oraz integracji społecznej poprzez działania w obszarze sportu.

Cele działania Fundusz są następujące:

kształtowanie w społeczeństwie świadomości racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologii i sportu oraz działania edukacyjne i promocyjne w tym zakresie

ochrona środowiska, ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,

zapewnienie porządku, ładu i bezpieczeństwa publicznego

Organizacja imprez i działań w obszarze sportu i ekologii

 

§ 2

Postanowienia ogólne

Siedzibą Funduszu Ekologicznego jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji i nadzorowany przez Radę Fundacji.

Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych podejmuje Komisja Funduszu.

 

§ 3

Postanowienia szczegółowe

Komisja Funduszu składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Komisję Funduszu tworzą: Łukasz Dąbrowski (Przewodniczący), Piotr Swacha, Dominik Tutka.

Zmian w składzie Komisji Funduszu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Komisji Funduszu lub Zarządu Fundacji.

Przewodniczącego Komisji Funduszu wybierają jej członkowie zwykłą większością głosów.

Posiedzenia Komisji Funduszu zwołuje Przewodniczący.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą wieszczością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków (dwóch członków).

Przekazanie środków finansowych z konta Funduszu wymaga akceptacji Przewodniczącego Komisji Funduszu.

Kwestie sporne związane z funkcjonowaniem Funduszu rozstrzyga Zarząd Fundacji.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianach w regulaminie Funduszu Ekologicznego.

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners