Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

im. Karoliny Adamcowej

 

REGULAMIN FUNDUSZU IM. KAROLINY ADAMCOWEJ

 

W ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy się wydzielony, celowy Fundusz im. Karoliny Adamcowej. Fundusz kontynuuje działalność Fundacji im. Karoliny Adamcowej
w Łukowej. Fundacja im. Karoliny Adamcowej wniosła wkład finansowy na kapitał założycielski Funduszu w kwocie 5000 zł.

§ 1

Misja i cele Funduszu

 

Misją Funduszu im. Karoliny Adamcowej jest:

Pozyskiwanie środków finansowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II;

Promowanie najlepszych uczniów;

Propagowanie szczytnych idei szkoły;

Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu bieżących potrzeb szkoły.

Celem Funduszu jest działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej poprzez finansowanie następujących zadań:

Fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów szkoły danego rocznika;

Wyposażenie laboratoriów specjalistycznych (sali komputerowej, laboratorium językowego itp.);

Wyposażenie biblioteki szkolonej;

Pomoc finansowa i merytoryczna w realizacji zakupu sprzętu i pomocy naukowych;

Dofinansowanie działań zwiększających aktywność i zaangażowanie uczniów szkoły np. wycieczki szkolne, zawody sportowe, nagrody w konkursach, stroje sportowe itp.;

Propagowanie szkoły i jej osiągnięć poprzez działalność wydawniczą.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

Siedzibą Funduszu im. Karoliny Adamcowej jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji i nadzorowany przez Radę Fundacji.

Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych podejmuje Komisja Funduszu.

 

§ 3

Postanowienia szczegółowe

 

Komisja Funduszu składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na czas nieokreślony.

Pierwszą Komisję Funduszu tworzą osoby: Stanisław Kozyra, Stanisław Stelmach, Józef Grzyb, Jan Rój, Mirosław Peć.

Zmian w składzie Komisji Funduszu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Komisji Funduszu.

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Funduszu wybierają jej członkowie zwykłą większością głosów.

Posiedzenia Komisji Funduszu zwołuje Przewodniczący.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą wieszczością głosów przy obecności co najmniej połowy
jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Przekazanie środków finansowych z konta Funduszu wymaga akceptacji Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego Komisji Funduszu.

Dla potrzeb efektywnego funkcjonowania, Komisja Funduszu może powołać Komisje Stypendialną - zakres i sposób jej działania określi wewnętrzny regulamin uchwalony przez Komisję Funduszu.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Regulaminu Funduszu im. Karoliny Adamcowej.

 

 

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners