Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2005

Grudzień 2005

 • 15 grudnia o godz 15.00 na oddziale Chirurgii SP ZOZ Biłgoraj odbyła się uroczystość przekazania USG. Fundusz Zdrowia działający przy Fundacji, zakupił ultrasonograf FAKUDA UF - 4100 z dwiema głowicami; konweksową 3,5 MHz i liniową 7,5 MHz oraz stolik pod aparat za kwotę 37.900 zł brutto na potrzeby biłgorajskiego szpitala.
  Wiosną 2005 roku Komisja Zdrowia podjęła starania w celu pozyskania środków na zakup ultrasonografu na potrzeby Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym SP ZOZ w Biłgoraju (ordynator - Cezary Mirosław). Aparat ten niezbędny jest do prawidłowej i szybkiej diagnostyki pacjentów z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej i klatki piersiowej, jak również pacjentów po urazach, w przypadkach, gdy transport chorego jest przeciwwskazany i badanie należy przeprowadzić przy łóżku chorego. Badanie USG jest obecnie podstawowym badaniem nieinwazyjnym w przebiegu każdego procesu leczniczego. Dostępność do jedynego aparatu USG znajdującego się na terenie Szpitala był bardzo ograniczony i wymagała dalekiego transportu chorego.
  Pozyskane na zakup USG środki pochodziły z różnych źródeł:
  14.025 zł pozyskano jako dochód z Majówki Dobroczynnej (organizację Majówki kwotą 2.750 zł wsparła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Zebrane fundusze pochodziły z darowizn ofiarowanych Fundacji przedmiotów i dobrowolnych wpłat uczestników i osób zaproszonych)
  1.570,90 zł pozyskano z odpisów 1% podatku
  4.000 zł pozyskano z darowizn z Zamojskiej Korporacji Energetycznej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
  6.000 zł pozyskano ze środków publicznych będących w dyspozycji Burmistrza Biłgoraja w związku z realizacją przez Fundację projektu przeciwdziałania patologiom (prowadzenie przez lekarzy: Cezarego Mirosława i Łukasika na zasadach wolontariackich badań profilaktycznych)
  400 zł z "nawiązek sądowych"
  11.904,10 zł pochodzi z darowizn zebranych przez Fundusz Zdrowia w latach poprzednich.
 • 6 grudnia została przeprowadzona "Mikołajkowa" zbiórka publiczna. Siedem naszych stypendystek zbierało datki pieniężne na terenie miasta Biłgoraja. Chociaż było dość zimno udało nam się uzbierać 646,22 zł. Była to świetna promocja Fundacji i Funduszu Stypendialnego. Zamierzamy na stałe wprowadzić do naszego kalendarza tą formę pozyskiwania środków na stypendia.

Listopad 2005

 • 30 listopada zakończyło się finansowanie projektów w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" (edycja wiosenna) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje uczestniczące w programie muszą do połowy grudnia rozliczyć otrzymane od nas dofinansowanie. Uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie IV" planowane jest na 13 stycznia 2006. W programie, który trwał od czerwca do listopada wzięło udział 13 organizacji.

Październik 2005

 • 28 października odbyło się uroczyste podpisanie umów ze stypendystami nagrodzonymi w VI edycji Konkursu Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Uroczystość miała miejsce w Auli Kolegium UMCS w Biłgoraju. Do Kolegium przybyli stypendyści, rodzice, dyrektorzy szkół, darczyńcy i media. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Fundacji Pan Profesor Janusz Solski. W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymywać będzie 39 stypendystów. Program Stypendialny Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego dofinansowała Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie w ramach programu "Równe Szanse" oraz Fundacja AGORY za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Komisja Stypendialna Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce postanowiła nagrodzić dwóch uczniów zgłoszonych przez Fundację FLZB. Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymali w roku szkolnym 2005/2006 wybitnie i wszechstronnie uzdolnieni chłopcy:
  - Skiba Paweł (Szozdy) - Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie
  - Koman Karol (Biłgoraj) - Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju
 • Decyzją z dnia 5 października Fundacja FLZB została wpisana do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie nawiązek. Wniosek w tej sprawie Fundacja złożyła 7 września 2005r. Wprowadzone nowe zasady orzekania nawiązek na rzecz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych weszła w życie w dniu 15 maja 2005 r. zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny i ustawy Kodeks karny wykonawczy. Pierwszy wyrok dotyczący wpłaty na rzecz Funduszu Zdrowia został orzeczony w kwocie 400zł.

Wrzesień 2005

 • 11 września na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się dobroczynny festyn rodzinny pt." Wyborczy Hyde Park III". W imprezie udział wzięło ok. 1000 mieszkańców Biłgoraja i okolic. W organizację imprezy chętnie włączyły się lokalne środowiska artystyczne, sportowe oraz lokalne media (Biłgorajska Telewizja Kablowa, NOWA Gazeta Biłgorajska, Samorządowa Gazeta Tanew). Organizowana w trakcie imprezy loteria fantowa FFLZB zasilona została darowiznami rzeczowymi przekazanymi przez lokalne firmy. Na zakończenie imprezy wszystkie losy uczestniczyły w losowaniu nagrody głównej tj. rowera górskiego ufundowanego przez firmę KOLMAR s.c z Biłgoraja. Ogółem Fundacji udało się pozyskać 4.646,18 zł na Fundusz Stypendialny.

Lipiec 2005

 • 01 lipca w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Pracownia Umiejętności". W programie, który trwał od stycznia do czerwca wzięło udział 23 grupy młodzieżowe. Prezentacje projektów przygotowanych przez uczniów i studentów naszego regionu dowodzą, że młodzież potrafi wspaniale wykorzystać środki przekazane przez Fundację i sponsorów. Tematyka projektów była bardzo zróżnicowana, a poziom ich dopracowania bardzo wysoki. Świadczy to o tym, że młodym ludziom nie są obce problemy otoczenia i świetnie się orientują, czym należy się zająć i co zmienić. Na zakończenie odbył się pokaz tańca wykonany przez grupę ADA. Wszyscy mogli obejrzeć wystawę fotografii zamków pt. "Od średniowiecza do renesansu".

Czerwiec 2005

 • 30 czerwca zakończyła się realizacja projektów w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" (edycja jesienna) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii. Wszystkie organizacje grzecznie rozliczyły projekty i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się wypracować przez te pół roku działań. Powstało wiele publikacji, pomnik sitarza, przypomniano i odtworzono obrzędy i stroje ludowe.
 • 18 czerwca w Fundacji im. Stefana Batorego na ręce Moniki Kusztykiewicz Fundacja FL Ziemi Biłgorajskiej otrzymała dofinansowanie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Kwotę 20.000 zł udało się zdobyć w dużej mierze dzięki staraniom naszych stypendystów, którzy aktywnie włączyli się w pozyskiwanie 1%.
 • W Fundacji pojawiła się wolontariuszka Magdalena Padiasek, która pomaga w pracach związanych z Fundacją, mi. in: informowanie o stypendiach, praca z wolontariuszami, przygotowywanie Wyborczego Hyde Parku itp.
 • Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła kontrolę w Fundacji FLZB. Kontroli poddano utworzenie i działalność w latach 1999 - 2004. Dokładnie sprawdzono:
  - Funkcjonowanie organów Fundacji
  - Korzystanie ze środków publicznych
  - Warunki zatrudnienia, wynagrodzenia Zarządu i Rady Fundacji
  - Działalność statutową
  - Uchwały zarządu
  - Wyniki ekonomiczno finansowe, zakupy środków trwałych
  - Wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych
  - Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
  - Wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych.
  W wystąpieniu pokontrolnym NIK z 27 lipca stwierdzono: "Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia tryb utworzenia FFLZB i jej funkcjonowanie w zakresie wykorzystania środków publicznych..."

Maj 2005

 • 31 maja w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych wiosennej edycji programu "Działaj Lokalnie IV". W edycji wiosennej dofinansowano 13 grantobiorców na ogólną kwotę 46.000 zł. Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie IV" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • 21 maja w leśniczówce na Rapach Dylańskich odbyła się impreza promocyjna pt. "III Majówka Dobroczynna". Organizatorem Majówki był Fundusz Zdrowia na czele z Panem Mirosławem Dudko. W imprezie dobroczynnej wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości. Zgromadzeni goście zostali zaproszeni na wycieczkę krajoznawczą ścieżką dydaktyczną. Następnie wszyscy zgromadzili się przy ognisku w leśniczówce udostępnionej bezpłatnie przez Nadleśnictwo Biłgoraj. Podczas Majówki Dobroczynnej Fundacji udało się zgromadzić 14.025 zł, zgodnie z wolą darczyńców zebrane darowizny przeznaczono na zakup sprzętu ultrasonograficznego. Cała impreza była dofinansowana w ramach projektu realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
 • 159 osób dokonało odpisu 1% podatku za 2004 r. na rzecz Fundacji FLZB. Dzięki temu pozyskaliśmy 16.860,33 zł. w tym na:
  Fundusz Statutowy 7.717,45 zł.,
  Fundusz Żelazny 105,50 zł.,
  Fundusz Stypendialny 1.661,45 zł.,
  Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol 226,67 zł.,
  Fundusz Zdrowia 1.570,90 zł.,
  Fundusz Sportu 710, 27 zł.,
  Uczniowski Fundusz Oświaty 2.532,55 zł.,
  Fundusz Kobiet 230,70 zł.,
  Fundusz Pomocna Dłoń (Tarnogród) 2.105,16 zł.

Marzec 2005

 • 30 marca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Przedstawione zostało "Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2004 roku". Rada zadecydowała o podziale zysków i udzieleniu absolutorium Zarządowi. Powołany został nowy skład Rady na III kadencję.
 • 19-20 marca odbyły się warsztaty dla opiekunów grup młodzieżowych i młodzieży. Wszystkie grupy podeszły do warsztatów z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem oraz z nadzieją na konkretne rezultaty (np. zachęcenie do działania, pozyskiwanie środków, itd.). Warsztaty sfinansowano ze środków programu "Pracownia Umiejętności" Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. operatora sieci Era oraz przy pomocy doradczej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Styczeń 2005

 • 17 stycznia o godz. 12.00 w Kolegium UMCS ul. "Wira" Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych z programu "Pracownia Umiejętności". Kwota która została zebrana na sfinansowanie tego konkursu to 30.000 zł. Na konkurs wpłynęło 28 wniosków, z których Komisja postanowiła przyznać 21 grantów w łącznej kwocie 28.148 zł. O kwotę 1852 zł która nie została rozdysponowana na pierwszym posiedzeniu Komisji Grantowej, grupy młodzieżowe mogły ubiegać się do 21 stycznia 2005r.
  Obecnie cała kwota 30.000 zł rozdzielona jest pomiędzy 23 grupy młodzieżowe.
 • 7 stycznia w Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych z programu "Działaj Lokalnie IV". W uroczystości brali udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, Przedstawiciele Akademii Filantropii w Polsce, darczyńcy oraz organizacje, które otrzymały dotacje. W sumie rozdysponowano kwotę 47.000 zł na dofinansowanie 13 projektów. Środki zebrane na realizację Programu "Działaj Lokalnie IV" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pozyskano z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnych darczyńców Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • Od początku roku zachęcaliśmy podatników Biłgoraja i okolic, aby przekazywali 1% swojego podatku na wsparcie Naszych działań. Włączyliśmy do akcji członków Rady i Zarządu, naszych grantobiorców, stypendystów i lokalne media.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl