Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 1999

Grudzień 1999
Przygotowanie dokumentów i regulaminu Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego dla młodzieży z regionu działania Fundacji. Uzyskanie deklaracji udziału finansowego w funduszu stypendialnym od przedsiębiorców i samorządów.

Październik 1999
3.10 odbył się Koncert Chopinowski z udziałem Janusza Olejniczaka i Orkiestry Kameralnej AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia zorganizowany przez Fundację Kresy 2000. Koncert połączony był z promocją funduszu lokalnego oraz Dniem Idei Dobroczynności. Podczas koncertu miało miejsce wystąpienie Janusza Palikota - Prezesa firmy AMBRA i Vice Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Pawła Łukasiaka - Presesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wystąpienia dotyczyły funduszy lokalnych i dobroczynności. W koncercie uczestniczyło około 500 osób w tym reprezentanci środowisk samorządów , przedsiębiorstw, ludzi kultury i sztuki, dziennikarzy.

Wrzesień 1999
Pierwszy konkurs grantowy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na projekty w dziedzinie: kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki, ochrony środowiska, integracji środowisk społecznych ogłoszono w połowie września.
Kwota 17.000 zł przeznaczona na granty pochodziła w połowie (8.500 zł) ze środków własnych Fundacji, w połowie zaś była darowizną Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Nagrodzone projekty realizowano w okresie od 10 listopada 1999 r. do 30 czerwca 2000 r. Na konkurs wpłynęło 23 wnioski, z których Komisja grantowa nagrodziła 10 projektów.

Sierpień 1999
Przeprowadzono dwa sondaże ankietowe: wśród pracowników samorządów oraz w grupach wiekowych społeczności Biłgoraja, na temat potrzeb społeczności lokalnej. Najczęściej zgłaszane potrzeby i problemy to: poprawa infrastruktury cywilizacyjnej (szczególnie dróg i komunikacji), tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych, tworzenie programów opieki dla osób starszych i inwalidów, stworzenie szans nowoczesnej edukacji oraz ożywienie życia kulturalnego regionu. W wyniku badań sondażowych przedstawicieli samorządów z 14 gmin regionu oraz badań ankietowych 100 mieszkańców regionu opracowano "mapę potrzeb" społeczności lokalnej.

Lipiec 1999
Na dofinansowanie kosztów operacyjnych nowo powstałej Fundacji uzyskano za pośrednictwem Towarzystwa Gospodarczego wW Biłgoraju grant z programu Phare PARTNERSHIP w wysokości 9000 EURO.

Czerwiec 1999
30.06 Fundacja uzyskała osobowość prawną.

Maj 1999
Dzięki wsparciu Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju oraz Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego urządzono i wyposażono biuro Fundacji. Z pozyskanych środków zakupiono dla Fundacji zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz aparat telefoniczny.

Kwiecień 1999
Opracowano podstawowe dokumenty Fundacji FLZB: statut, regulaminy Rady i Zarządu.

26.04 podpisano akt notarialny ustanawiający Fundację oraz uruchomiono procedurę jej rejestracji sądowej. Na zgromadzeniu fundatorów zatwierdzono Statut, powołano Radę i Zarząd Fundacji. Pierwszą Radę tworzyli:
Przewodniczący Rady Fundacji: Stefan Szmidt
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji: Janusz Palikot
Sekretarz Rady Fundacji: Irena Gadaj
Członkowie Rady Fundacji: Tadeusz Ferens, Wiesław Fik, Stefan Grodzki, Zdzisław Jargieło, Józef Kiszka, Urban Kolman, Tadeusz Kuźmiński, Izabela Łukasz, Andrzej Miazga, Helena Oleszczak, Henryk Oziębło, Janusz Solski, Jan Szulc, Emil Szczepański, Andrzej Turczański, Zofia Wach, Wiesława Zalewa.

Pierwszy Zarzad tworzyli:
Prezes Zarządu: Andrzej Kłosiński
Członkowie Zarządu: Benedykt Miszkin, Stefan Oleszczak, Władysław Saciuk, Zbigniew Zając

Zgromadzono kapitał założycielski w kwocie 156.100 zł.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl