Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Stypendia dla maturzystów

24-02-2011

Stypendia dla maturzystów

Maturzysto nie masz możliwości finansowych aby podjąć studia. Czeka na ciebie stypendium w wysokości 630 zł miesięcznie z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. J. J. Putka. Śpiesz się zgoszenia tylko do 21 marca 2011r.

„Rozwiń skrzydła” Fundusz Stypendialny im. J. J. Putka

REGULAMIN

 

1.      Z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. J. J. Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich.

 

2.      Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:

  1. stypendia rekrutacyjne w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości tych kosztów);
  2. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych w punkcie 15.

 

3.      O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a.       zdają maturę w danym roku szkolnym;

b.      zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;

c.       pochodzą z niezamożnych rodzin o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 750 zł miesięcznie;

d.      otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego

 

4.      Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a.       wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu);

b.      esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku oraz plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów (500-1000 słów);

c.       rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego;

d.      dwie opinie od: wychowawcy lub dyrektora szkoły, nauczyciela przedmiotu wiodącego dla wybranego kierunku studiów lub opiekuna kółka zainteresowań;

e.       kopię świadectwa ukończenia 2 klasy liceum lub 3 klasy technikum;

f.       zestawienie ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora;

g.      oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej.

W 2011 roku dokumenty należy złożyć do 21 marca. Terminy składania dokumentów w kolejnych latach są ustalane przez Kapitułę Funduszu.

 

5.      Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

 

6.      Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

 

7.      Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 3d niniejszego regulaminu, o ile spełniają pozostałe kryteria.

 

8.      Wybrani przez Kapitułę kandydaci podzieleni są na dwie grupy:

a.       grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia i jednocześnie nie uzyskają stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;

b.      grupa rezerwowa – kandydaci, którzy mogą otrzymać stypendium, jeśli któryś z kandydatów z grupy podstawowej nie uzyska stypendium Funduszu.

 

9.      W terminie do 30 kwietnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu w danym roku akademickim. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

 

10.  Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

 

11.  Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystą, wynikających z terminów płatności wyznaczonych przez uczelnie.

 

12.  Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

  1. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
  2. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;
  3. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

 

13.  Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:

a.       nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;

b.      przerwie studia;

c.       otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

 

14.  W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 13, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

 

15.  Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów w wysokości nie mniejszej niż 350 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (od września do czerwca), w tym celu powinni do 30 sierpnia złożyć :

a.       zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów oraz poświadczoną kopię indeksu (strony dotyczące ukończonego roku akademickiego),

b.      esej przedstawiający doświadczenia z pierwszego roku studiów i swoje plany na przyszłość (500 słów)

c.       oświadczenie o niepobierania stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia,

d.      informacje o sytuacji materialnej rodziny, o ile znacząco się zmieniła.

 

Tytuł Pobierz
Wniosek Pobierz (46 kB)
Oświadczenie o dochodach Pobierz (50 kB)
Opinia nauczyciela Pobierz (24 kB)
Rekomendacja Fundacji FLZB Pobierz (28 kB)
Regulamin Pobierz (59 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl