Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / im. Karoliny Adamcowej

im. Karoliny Adamcowej

 

REGULAMIN FUNDUSZU IM. KAROLINY ADAMCOWEJ

 

W ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy się wydzielony, celowy Fundusz
im. Karoliny Adamcowej. Fundusz kontynuuje działalność Fundacji im. Karoliny Adamcowej 
w Łukowej. Fundacja im. Karoliny Adamcowej wniosła wkład finansowy na kapitał założycielski Funduszu w kwocie 5000 zł.

§ 1

Misja i cele Funduszu

 

1.    Misją Funduszu im. Karoliny Adamcowej jest:

1)   Pozyskiwanie środków finansowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II;

2)   Promowanie najlepszych uczniów;

3)   Propagowanie szczytnych idei szkoły;

4)   Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu bieżących potrzeb szkoły.

2.    Celem Funduszu jest działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej poprzez finansowanie następujących zadań:

1)   Fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów szkoły danego rocznika;

2)   Wyposażenie laboratoriów specjalistycznych (sali komputerowej, laboratorium językowego itp.);

3)   Wyposażenie biblioteki szkolonej;

4)   Pomoc finansowa i merytoryczna w realizacji zakupu sprzętu i pomocy naukowych;

5)   Dofinansowanie działań zwiększających aktywność i zaangażowanie uczniów szkoły
np. wycieczki szkolne, zawody sportowe, nagrody w konkursach, stroje sportowe itp.;

6)   Propagowanie szkoły i jej osiągnięć poprzez działalność wydawniczą.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.    Siedzibą Funduszu im. Karoliny Adamcowej jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

2.    Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji  i nadzorowany przez Radę Fundacji.

3.    Decyzje o wydatkowaniu środków  finansowych podejmuje Komisja Funduszu.

 

§ 3

Postanowienia szczegółowe

 

1.    Komisja Funduszu składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na czas nieokreślony.

2.     Pierwszą Komisję Funduszu tworzą osoby: Stanisław Kozyra, Stanisław Stelmach, Józef Grzyb,
 Jan Rój, Mirosław Peć.

3.    Zmian w składzie Komisji Funduszu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Komisji Funduszu.

4.    Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Funduszu wybierają jej członkowie zwykłą większością głosów.

5.    Posiedzenia Komisji Funduszu zwołuje Przewodniczący.

6.    Komisja podejmuje uchwały zwykłą wieszczością głosów przy obecności co najmniej połowy
jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.    Przekazanie środków finansowych z konta Funduszu wymaga akceptacji Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego  Komisji Funduszu.

8.    Dla potrzeb efektywnego funkcjonowania, Komisja Funduszu może powołać Komisje Stypendialną - zakres i sposób jej działania określi wewnętrzny regulamin uchwalony przez Komisję Funduszu.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Regulaminu Funduszu im. Karoliny Adamcowej.

 

 

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu Pobierz (97 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl