Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Wrócić i co dalej

W okresie od 01 maja do 31 grudnia 2008 r. Fundacja prowadziła projekt "Wrócić i co dalej?", współfinansowany ze środków Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pochodzących z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zgodnie z umową dotacji nr 52dd/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. na kwotę 78.400 zł. Projekt realizowany był we współpracy z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Biłgoraju.

Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania lokalnym rynkiem pracy u osób czasowo i cyklicznie migrujących, poprzez pokazanie dynamiki jego zmian i pomoc w zakładaniu własnej działalności. Beneficjentami projektu były osoby do 34 roku życia czasowo migrujące poza miejsce zamieszkania, a także ich rodziny z terenu powiatu biłgorajskiego.
W ramach Projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 1. Opracowano i przeprowadzono ankietyzację oraz sporządzono raport na temat zjawiska migracji w powiecie biłgorajskim. Ankieta diagnozowała przyczyny wyjazdu, zagrożenia z tym związane, sytuację osób przebywających poza miejscem zamieszkania i oczekiwania związane z lokalnym rynkiem pracy.
 2. We września uruchomiono Punkt Informacyjno - Doradczy, w którym osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mogły uzyskać szczegółową pomoc i informacje od: prawnika; księgowej; specjalistów ds. przedsiębiorczości; specjalistów ds. sporządzania biznes planów i projektów o dofinansowanie działalności gospodarczej.
 3. Od 09 września do 24 października 2008 r. przeprowadzono szkolenie "Wracam do Biłgoraja i zakładam własną firmę". Szkolenie miało na celu przygotowanie osób do prowadzenia własnego biznesu. Obejmowało 60 godzin i zostało podzielone na 7 modułów.
 4. W trakcie szkolenia zorganizowano wyjazd integracyjno - szkoleniowy do Bałtowa i Przychojca.
  Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z przykładami przedsiębiorczości oraz wykorzystania wartości historycznych i kulturowych do podwyższenia atrakcyjności regionu, integracja grupy i okazja do dyskusji na temat przyszłych działań i ewentualnej współpracy między beneficjentami, oraz uzyskanie akceptacji i wsparcia dla realizowanych projektów ze strony najbliższych członków rodzin uczestniczących we wspólnym wyjeździe i dyskusji.
 5. Udzielono pomocy w sporządzaniu biznes planów i przy wypełnianiu wniosków w procedurze ubiegania się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.
 6. Przez cały okres realizacji projektu prowadzono monitoring i ewaluację celem sprawdzenia prawidłowości i postępów z realizacji zamierzonych celów.

W dniu 24 października 2008 r. odbyło się spotkanie podsumowujące szkolenie "Wracam do Biłgoraja i zakładam własną firmę" realizowane w ramach projektu pt.: "Wrócić i co dalej". Pan Wojciech Dziduch - koordynator projektu dokonał podsumowania szkolenia oraz przedstawił wyniki realizacji projektu:

 • sporządzono raport diagnozujący zjawisko migracji w powiecie biłgorajskim;
 • przeprowadzono 60 godzinne szkolenie dla 21 osób;
 • zorganizowano wyjazd szkoleniowo-informacyjny;
 • udzielono 266 godzin doradczych;
 • uczestnicy projektu sporządzili 9 biznes planów i 9 wniosków do PUP o przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej;
 • 2 osoby uczestniczące w projekcie założyło własną działalność gospodarczą;
 • udzielono z PUP 2 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 27.000 zł;
 • kilka dalszych osób rozważa możliwość podjęcia działalności gospodarczej, uzależniając decyzję od wyższej dotacji na rozpoczęcie działalności
 • 4 uczestników projektu podjęło pracę.

Projekt był bardzo dobrze oceniony przez beneficjentów i partnerów. Był doskonałą okazja do promocji działań Fundacji.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl