Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Działania / Projekty / Różne problemy - jedna metoda - Fundusze lokalne na rzecz społeczności

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych prowadzony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Elbląg, Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego i Filantropii w Kielcach oraz Stowarzyszeniem na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie z dotacji Programu Phare 2001 "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", Średnie Dotacje.
Projekt realizowany był przez okres 9 miesięcy od 5 lutego do 4 listopada 2004 r. na terenie 8 województw Polski przez 12 ściśle ze sobą współpracujących Funduszy Lokalnych.

Główne działania realizowane w ramach Projektu "Różne problemy jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności":
I. Przeprowadzenie diagnozy problemów społeczności lokalnych (z wykorzystaniem doświadczeń z projektu "Bądź partnerem - daj szansę" w Nidzicy, Zelowie, Tomaszowie Mazowieckim, Raciborzu i Rzeszowie) oraz ponowna pogłębiona analiza problemów w pozostałych obszarach działania Funduszy Lokalnych.
II. Przygotowanie Funduszy Lokalnych do pozyskiwania środków na działania społeczne (wyszkolenie grupy trenerów lokalnych, wyszkolenie wolontariuszy - lokalnych fundraiserów, cykliczne warsztaty fundraisingowe we wszystkich Funduszach Sieci) oraz wypracowanie procedur tworzenia i funkcjonowania funduszy celowych. Opracowanie standardów Funduszy Lokalnych przy ścisłej współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii.
III. Działania fundraisingowe. Utworzenie nowych funduszy celowych obsługiwanych przez Fundusze Lokalne z żelaznym kapitałem początkowym minimum 5.000 zł i uruchomienie pomocy dla zdiagnozowanych grup beneficjentów: aktywizacja grup marginalizowanych oraz lokalnych organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (przeprowadzenie konkursów grantowych i przyznanie dotacji w wysokości minimum 5.000 zł).
IV. Promowanie Projektu, idei funduszu lokalnego, fundraisingu oraz modelu pomocy grupom marginalizowanym wypracowanego w Projekcie: konferencje prasowe, ulotki, redagowanie Kuriera Emaliowego, teczka fundraisera, CD prezentacja, poradnik fundraisera, dobroczynne imprezy promocyjne, zbiórki publiczne, konferencja promocyjna.

Realizacja Projektu miała duży wpływ na grupę docelową. W Projekcie nie występuje jedna grupa docelowa (dzieci niepełnosprawne, ofiary przemocy domowej, spychane na margines życia społecznego kobiety, bezrobotna i zagrożona bezrobociem młodzież, osoby stare, dzieci z ubogich rodzin i małych środowisk, sieroty, dzieci głodne). 12 Funduszy Lokalnych uczestniczących w Projekcie dokonywało własnego wyboru grup beneficjentów. Najistotniejsze jest to, że w poszczególnych Funduszach Lokalnych stworzony został mechanizm wspierający aktywność na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu - utworzono trwałe, wydzielone fundusze dysponujące kapitałem żelaznym. Wyszkolono grupy fundraiserów. Stworzone zostały bardzo dobre postawy do dalszego rozwoju powstałych funduszy. Realizacja konkursów grantowych, wsparcie finansowe działań na rzecz poszczególnych grup spowodowała pozytywną zmianę w ich sytuacji. W trakcie realizacji Projektu można było zaobserwować zmiany w nastawieniu i postrzeganiu problemów grup marginalizowanych wśród przedstawicieli władzy lokalnej, biznesu i ogółu obywateli.

Częściowo zmieniła się też postawa (bierna, roszczeniowa) u części osób dotkniętych marginalizacją. Beneficjenci objęci pomocą zaczęli aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Szczególnie widoczne to jest wśród ludzi młodych (w Elblągu ponad 300 uczniów uczestniczyło w akcji "Złotówka na stypendium"). Beneficjenci odzyskali wiarę i chęć do działania. Poprawie uległy stosunki międzyludzkie.

Projekt będzie kontynuowany w przyszłości, ponieważ stworzone zostały bardzo silne podstawy do dalszej działalności (utworzono fundusze dysponujące kapitałem żelaznym). Pozyskano nowych, stałych darczyńców. Wypróbowano nowe metody pozyskiwania środków na działalność (odpisy 1%). Wyszkolono grupę trenerów z zakresu fundraisingu. Opracowano i wydano "Poradnik fundraisera". We wszystkich FL przygotowano do działań fundraisingowych grupę wolontariuszy. Pozyskano do współpracy władze lokalne, biznes i organizacje pozarządowe. Opracowano standardy funkcjonowania FL oraz tworzenia i obsługi wydzielonych funduszy. Podjęta została decyzja o utworzeniu Forum Fundraiserów FL. Nastąpiło zaciśniecie współpracy między poszczególnymi Funduszami Lokalnymi. Sieć FL rozpoczęła przygotowania do przyjęcia nowych członków, sformalizowania działań, opracowania następnego wspólnie realizowanego projektu, wzmacniającego działania Funduszy Lokalnych. Nawiązano lepsza współpracę z europejskimi Fundacjami Lokalnymi.

Udało się poprzez działania fundraisingowe i realizację konkursów grantowych włączyć do obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczno - ekonomicznym różne grupy narażone na marginalizację (biedne dzieci, młodzież, kobiety, osoby starsze, ogółem ponad 3600 osób), pozyskano środki na finansowanie tych działań, stworzono stałe systemy finansowania działań (utworzono wydzielone fundusze z kapitałem żelaznym).

W znacznym stopniu wzrósł potencjał polskich Funduszy Lokalnych (posiadają wyszkoloną grupę trenerów, doświadczoną grupę fundraiserów, dobre materiały promocyjne, ujednolicone procedury i standardy funkcjonowania).

"Różne problemy jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności" realizaowno w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Phare 2001, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl